OBCHODY STULECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W NADLEŚNICTWIE DWUKOŁY

W dniu 18.10.2018 w miejscowości Wróblewo oraz w Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Ratowie odbyły się obchody uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość została zorganizowana z inicjatywy Członków Koła PTL przy Nadleśnictwie Dwukoły we współpracy ze Stowarzyszeniem Ratujmy Ratowo i Sanktuarium Św. Antoniego z Padwy w Ratowie.


      Miejsce uroczystości jest ściśle związane z historią dążeń narodu polskiego do odzyskania niepodległości. To właśnie na Ziemi Zawkrzeńskiej 155 lat temu przelewali swoją krew uczestnicy Powstania Styczniowego pod dowództwem Generała Zygmunta Padlewskiego. To właśnie pod Wróblewem, w dniu 21 marca 1863 roku, życie oddało ponad stu powstańców w jednej z największych bitew powstańczego zrywu. Olbrzymią cenę za pomoc powstańcom zapłacili bernardyni z Klasztoru w Ratowie. Car dokonał kasaty klasztoru wypędzając zakonników. Powstanie Styczniowe mimo klęski i kilkudziesięciu tysięcy ofiar ukształtowało dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.          

   W uroczystości wzięli udział: członkowie PTL oddziału Ciechanowsko-Ostrołęckiego, przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski,  Zastępca  Dyrektora RDLP w Olsztynie Sebastian Smoluk, Nadleśniczowie z Nadleśnictw: Lidzbark, Myszyniec, Nidzica, Olsztyn, Przasnysz, Strzałowo, Ciechanów, myśliwi, samorządowcy, nauczyciele, młodzież i lokalna społeczność.

              

          

   W części referatowej uczestnicy wysłuchali dwóch referatów o dążeniach niepodległościowych tych ziem oraz udziale leśników w walce o wolność narodu polskiego. Następnie wszyscy udali się do kościoła w Sanktuarium Św. Antoniego gdzie została odprawiona Msza Święta za Ojczyznę, którą koncelebrował duszpasterz leśników olsztyńskich Ks. Mariusz Rybicki. Po mszy odczytano listy skierowane do uczestników uroczystości od: Biskupa Diecezji Płockiej, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Głos zabrali również Prezes Stowarzyszenia Ratujmy Ratowo Ewa Kozłowska-Głębowicz oraz przedstawiciel Zarządu Głównego PTL Marek Masłowski.

             

           

   Trzecia część uroczystości odbyła się w przyklasztornych ogrodach gdzie posadzono „Dąb Niepodległości”, odsłonięto pamiątkowy obelisk oraz podpisano Akt Posadzenia Dębu. Akt ten umieszczono w „kapsule czasu” wraz z pamiątkowymi zdjęciami i emblematami LP, którą wmurowano w podstawę obelisku.

          

   Oprawę muzyczną podczas uroczystości zapewnił zespół sygnalistów Forest Brass z Nadleśnictwa Lidzbark, zaś chór młodzieżowy Our Voice z Działdowa zaprezentował koncert pieśni patriotycznych.

 

Tekst: Jaromir Skrzypecki, Jacek Folborski

Zdjęcia: Zbigniew Lemański, Milena Plona„100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – rola polskiego leśnictwa w tym okresie”

„100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – rola polskiego leśnictwa w tym okresie” pod takim tytułem odbyła się w pierwszej połowie września Konferencja Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego oraz uroczystość odsłonięcia krzyża przydrożnego wraz z posadzeniem pamiątkowej grupy drzew na terenie Nadleśnictwa Przasnysz. 


Początek konferencji przypadł na Zamku w Nidzicy. W tej części uczestniczyli członkowie PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Sebastian Smoluk i inni przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, przedstawiciele Zarządu Głównego PTL, a także Honorowy Członek PTL Leszek Lubczyński. Podczas konferencji oprócz krótkiej prezentacji opierającej się głównie na historii naszego nadleśnictwa, wygłoszone zostały dwa referaty. Pierwszy zaprezentował dr Michał Wiśnicki: „Z dziejów pogranicza. Granice narodowe w Nadleśnictwie Przasnysz w XX wieku – szkic historyczny na 100-lecie niepodległości”, drugi referat przedstawiony został przez Dziekana Duszpasterzy Leśników ks. Wiktora Ojrzyńskiego: „Kształtowanie się etosu leśnika polskiego w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości”. Zaprezentowane referaty przeniosły nas 100 lat wstecz na ziemie pogranicza … ziemie odzyskane przez Polskę …  Uczestnicy konferencji oprócz bardzo ciekawej lekcji historii, zapoznali się z rolą polskiego leśnictwa w tym okresie. Przed wyjazdem w teren przewodnik oprowadził słuchaczy po nidzickim zamku, wtajemniczając ich w niezwykłe jego losy, jak i jego mieszkańców …

          

Po przekroczeniu dawnej granicy rosyjsko – pruskiej, obecnie granicy dwóch miejscowości Komorowo – Janowo na rzece Orzec dotarliśmy do krzyża przydrożnego znajdującego się na terenie lasów Nadleśnictwa Przasnysz. Druga cześć konferencji związana była z odsłonięciem krzyża przydrożnego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z posadzeniem pamiątkowej grupy drzew. Krzyż stoi przy dawnym „Trakcie Pocztowym” Przasnysz – Janowo. Trakt ten prowadził do komory celnej na granicy rosyjsko – pruskiej. Obecnie Krzyż znajduje się na terenie leśnictwa Jarzynny Kierz w oddziale 39 a na terenie gminy Chorzele w powiecie przasnyskim. W miejscu tym można powiedzieć, że rozpoczęła się wojna, która dała nam Polakom niepodległość. W miejscu tym od wieków stał krzyż. Pracownicy Nadleśnictwa Janowo, a następnie Nadleśnictwa Przasnysz miejsce to godnie kultywowali. W miejscu starego krzyża wykonany został nowy krzyż przez Pana Andrzeja Kuligowskiego z Mącic z drewna modrzewiowego jako replika starego krzyża. Obok krzyża posadowiony został także kamień z tablicą pamiątkową upamiętniający odnowienie krzyża z okazji tak ważnej historycznej uroczystości. Symbolicznego odsłonięcia krzyża dokonał Honorowy Członek PTL Zygmunt Pawłowski. Następnie krzyż został poświęcony przez proboszcza parafii pw. Św. Rocha w Janowie ks. Tomasza Witolda Opalińskiego. Po odsłonięciu i poświęceniu nowego krzyża, zgodnie z tradycją chrześcijańską dokonano spalenia szczątek starego krzyża. Po czym odczytano „List do potomnych” oraz zamurowano pod krzyżem kapsułę z listem. Uroczystość uświetniona została utworami wykonanymi na sygnałówce przez jednego z leśniczych. Po obrzędach związanych z odsłonięciem krzyża, zaproszeni goście wraz z pracownikami Nadleśnictwa Przasnysz posadzili pamiątkową grupę drzew składającą się z lip drobnolistnych dla uczczenia stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

          

W uroczystości odsłonięcia krzyża przydrożnego udział wzięli zarówno uczestnicy konferencji PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego, Honorowy Członek PTL Zygmunt Pawłowski, Proboszcz Parafii w Janowie, Proboszcz Parafii w Duczyminie, ale także i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Duczyminie i w Janowie, przedstawiciele Zakładów Usług Leśnych, leśniczowie i pracownicy Nadleśnictwa Przasnysz oraz okoliczni mieszkańcy.

         

Miejsce to, było i jest symbolem historii tego terenu, miejscem spotkań i modlitw okolicznej ludności. Mamy nadzieję, że pozostanie tak przez następne lata …

 

Tekst: Danuta Szydlik

Zdjęcia: Mariusz Rostkowski, Maciej Małek, 

 Zebranie sprawozdawczo - wyborcze połączone z konferencją pt.: „Wybrane projekty rozwojowe Lasów Państwowych”

     W dniu 9 marca 2018 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo - wyborcze oddziału  w Nadleśnictwie Płońsk w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oddział Poświętne połączone z konferencją pt.: „Wybrane projekty rozwojowe Lasów Państwowych”.


     Zebranie rozpoczął Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego Stanisław Czarzasty. Przewodniczący powitał zaproszonych gości oraz delegatów. Następnie honorowy członek PTL Pan Zygmunt Pawłowski wręczył złote i srebrne odznaczenia PTL dla członków naszego oddziału.  Po wręczeniu odznak uczczono minutą ciszy zmarłych członków Polskiego Towarzystwa Leśnego. Następnie Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk Tomasz Józwiak powitał zgromadzonych członków, życząc dobrych obrad i owocnych wyborów.

Przewodniczący naszego oddziału zaproponował przewodnictwo walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Grzegorzowi Tarkowskiemu. Jednogłośnie wybrano na przewodniczącego zebrania Grzegorza Tarkowskiego.  

Przewodniczący zebrania wyborczego rozdał mandaty wyborcze dla 26 delegatów Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego PTL i przedstawił porządek obrad. Jednogłośnie przyjęto przedstawiony porządek obrad. Na sali znaleźni się wszyscy delegaci w liczbie 26 członków, uprawnieni do głosowania.

                                                                                                                                   

Przystąpiono do wyborów Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono następujących kandydatów:

 1. Sławomir Grenadier
 2. Daniel Gross

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Sławomir Grenadier
 2. Daniel Gross

Na sekretarza walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego przewodniczący Grzegorz Tarkowski zaproponował Justynę Franczuk. Jednogłośnie wybrano na sekretarza zebrania Justynę Franczuk.

Przystąpiono do wyborów Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków. Zgłoszono następujących kandydatów:

 1. Elżbieta Błaszczak
 2. Zbigniew Łukasiak

 

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego jednogłośnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie:

1. Elżbieta Błaszczak

         2. Zbigniew Łukasiak

 

Przewodniczący Grzegorz Tarkowski odczytał protokół z poprzedniego zebrania wyborczego z dnia 19.03.2014r. i odbyło się głosowanie przyjęcia protokołu. Jednogłośnie przyjęto protokół.

 

Przewodniczący Grzegorz Tarkowski rozpoczął oficjalne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze. Poprosił o przedstawienie sprawozdania z działalności PTL za okres od 19 marca 2014 r. do 9 marca 2018 r. przewodniczącego Stanisława Czarzastego.

Stanisław Czarzasty przypomniał, iż w skład Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego PTL wchodzi 11 kół, oprócz członków z nadleśnictw wchodzi 3 członków niezrzeszonych w kołach nadleśnictw. Liczba członków w ostatnim okresie wzrosła. W 2014 roku Oddział Ciechanowsko – Ostrołęckiego PTL liczył 165 członków, obecnie 202. Działalność PTL oparta jest m.in. na licznych spotkaniach, które zostały zorganizowane w ciągu ostatnich lat. Przewodniczący Stanisław Czarzasty podziękował Zygmuntowi Pawłowskiemu za poświęcenie i wkład pracy włożony w działalność naszego oddziału.

Po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego Stanisława Czarzastego z działalności PTL, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Tarkowski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu za lata 2014 – 2017. Komisja zgłosiła wniosek o podjęcie uchwały udzielającej absolutorium Zarządowi.

 

Walne zebranie w głosowaniu jawnym przyjęło jednogłośnie uchwałę nr 1 o udzieleniu absolutorium Zarządowi. Jeden głos wstrzymujący.

 

Przystąpiono do wyborów nowego Zarządu:

Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatów do Zarządu Oddziału PTL. Zgłoszono następujących kandydatów:

 1. Stanisław Czarzasty – Nadleśnictwo Przasnysz – zgadza się
 2. Marian Dygul – Nadleśnictwo Ciechanów – zgadza się
 3. Tomasz Józwiak – Nadleśnictwo Płońsk – zgadza się
 4. Elżbieta Błaszczak – Nadleśnictwo Myszyniec – zgadza się
 5. Dariusz Szczawiński – Nadleśnictwo Lidzbark – zgadza się
 6. Szymon Kępczyński – Nadleśnictwo Parciaki – zgadza się
 7. Hubert Pawelec – Nadleśnictwo Ostrołęka – zgadza się
 8. Danuta Szydlik – Nadleśnictwo Przasnysz – zgadza się
 9. Rafał Wojtkowski – Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka – zgadza się
 10.  Tomasz Baranowski – Nadleśnictwo Pułtusk – zgadza się
 11. Adam Łada – Nadleśnictwo Wyszków – zgadza się
 12. Jacek Folborski– Nadleśnictwo Dwukoły – zgadza się

 

Przystąpiono do głosowania uchwały nr 2 dot. wyboru nowego Zarządu, w wyniku głosowania wybrano nowy Zarząd w składzie:

 1. Stanisław Czarzasty – Nadleśnictwo Przasnysz
 2. Marian Dygul – Nadleśnictwo Ciechanów
 3. Tomasz Józwiak – Nadleśnictwo Płońsk
 4. Elżbieta Błaszczak – Nadleśnictwo Myszyniec
 5. Dariusz Szczawiński – Nadleśnictwo Lidzbark
 6. Szymon Kępczyński – Nadleśnictwo Parciaki
 7. Hubert Pawelec – Nadleśnictwo Ostrołęka
 8. Danuta Szydlik – Nadleśnictwo Przasnysz
 9. Rafał Wojtkowski – Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka
 10.  Tomasz Baranowski – Nadleśnictwo Pułtusk
 11. Adam Łada – Nadleśnictwo Wyszków
 12. Jacek Folborski– Nadleśnictwo Dwukoły

 

Członkowie nowo wybranego Zarządu udali się na naradę. Nowy Zarząd ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Przewodniczący: Stanisław Czarzasty
 2. Zastępca przewodniczącego: Tomasz Józwiak
 3. Sekretarz: Marian Dygul
 4. Skarbnik: Dariusz Szczawiński
 5. Członek Zarządu: Tomasz Baranowski
 6. Członek Zarządu: Adam Łada
 7. Członek Zarządu: Elżbieta Błaszczak
 8. Członek Zarządu: Hubert Pawelec
 9. Członek Zarządu: Rafał Wojtkowski
 10. Członek Zarządu: Jacek Folborski
 11. Członek Zarządu: Szymon Kępczyński
 12. Członek Zarządu: Danuta Szydlik

Po wyborze i ukonstytuowaniu się nowego Zarządu, przewodniczący Stanisław Czarzasty podziękował za dotychczasową współpracę ustępującemu zarządowi i wszystkim członkom naszego oddziału. Podkreślił, że w najbliższym okresie czeka nas dużo pracy w związku z 100-tną rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zaproponował, aby najbliższe konferencje były połączone z uczczeniem rocznicy Odzyskania Niepodległości poprzez założenie w latach 2018 – 2021, społecznie, razem z Lasami Państwowymi pamiątkowych nasadzeń:

- 2018 r.: Koło PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego przy Nadleśnictwie Dwukoły, Przasnysz;

- 2019 r.: Koło PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego przy Nadleśnictwie Lidzbark, Wyszków, Ostrołęka;

- 2020 r.: Koło PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego przy Nadleśnictwie Pułtusk, Parciaki, Ciechanów;

- 2021 r.: Koło PTL Oddziału Ciechanowsko – Ostrołęckiego przy Nadleśnictwie Płońsk.  

Następnie przewodniczący prosił o zgłoszenia pozostałych kół PTL o zorganizowanie konferencji związanej z powyższą uroczystością.

 

Wśród pozostałych tematów poruszanych przez przewodniczącego znalazły się:

- płatności (ściągalność) składek przez członków naszego oddziału,

- prowadzenie strony internetowej, umieszczanie w aktualnościach informacji przesyłanych z działalności poszczególnych kół przy nadleśnictwach,

- zorganizowanie przynajmniej jednej konferencji w trakcie trwania okresu sprawozdawczego przez każde koło przy nadleśnictwie,

- składanie wniosków z propozycjami osób do odznaczeń,

- przekazywanie w miarę możliwości darowizn do Zarządu Głównego PTL.

 

Następnie głos zabrał przewodniczący zebrania Grzegorz Tarkowski. Przystąpiono do wyborów Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono następujących kandydatów:

 

 1. Tomasz Stepnowski – Nadleśnictwo Lidzbark
 2. Grzegorz Tarkowski – Nadleśnictwo Przasnysz
 3. Krzysztof Rylski – Nadleśnictwo Pułtusk
 4. Arkadiusz Wiciński – Nadleśnictwo Wyszków
 5. Bernard Sendal – Nadleśnictwo Parciaki

 

Przystąpiono do głosowania uchwały nr 3, dot. wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. W drodze głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 1. Tomasz Stepnowski – Nadleśnictwo Lidzbark (12)
 2. Grzegorz Tarkowski – Nadleśnictwo Przasnysz (25)
 3. Krzysztof Rylski – Nadleśnictwo Pułtusk (13)
 4. Arkadiusz Wiciński – Nadleśnictwo Wyszków (16)
 5. Bernard Sendal – Nadleśnictwo Parciaki (11)

 

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 1. Grzegorz Tarkowski – Nadleśnictwo Przasnysz – 25 głosów
 2. Krzysztof Rylski– Nadleśnictwo Pułtusk – 13 głosów
 3. Arkadiusz Wiciński – Nadleśnictwo Wyszków – 16 głosów

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej udali się na naradę. Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:

 1. Przewodniczący – Grzegorz Tarkowski
 2. Zastępca przewodniczącego – Arkadiusz Wiciński
 3. Członek – Krzysztof Rylski

Przystąpiono do wyborów Delegatów na Zjazd Krajowy. Przewodniczący zebrania zaproponował zgłaszanie kandydatów na Delegatów na Zjazd Krajowy. Zgłoszono następujących kandydatów:

 

 1. Paweł Szymański – Nadleśnictwo Lidzbark – zgadza się
 2. Elżbieta Błaszczak – Nadleśnictwo  Myszyniec  – zgadza się
 3. Szymon Kępczyński – Nadleśnictwo Parciaki – zgadza się
 4. Jacek Folborski – Nadleśnictwo Dwukoły – zgadza się
 5. Adam Łada – Nadleśnictwo Wyszków – zgadza się
 6. Hubert Pawelec – Nadleśnictwo Ostrołęka – zgadza się
 7. Marian Dygul – Nadleśnictwo Ciechanów – zgadza się
 8. Andrzej Michalik – Nadleśnictwo Pułtusk – zgadza się
 9. Dariusz Szczawiński – Nadleśnictwo Lidzbark – zgadza się
 10. Tomasz Józwiak – Nadleśnictwo Płońsk – zgadza się
 11. Danuta Szydlik – Nadleśnictwo Przasnysz – zgadza się
 12. Rafał Wojtkowski – Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka – zgadza się

 

Przystąpiono do głosowania na Delegatów na Zjazd Krajowy. Każdy z uczestników może oddać 6 głosów na zaproponowanych kandydatów.

 

W drodze głosowania kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

 1. Paweł Szymański – Nadleśnictwo Lidzbark (4)
 2. Elżbieta Błaszczak – Nadleśnictwo  Myszyniec (21)
 3. Szymon Kępczyński – Nadleśnictwo Parciaki (11)
 4. Jacek Folborski – Nadleśnictwo Dwukoły (6)
 5. Adam Łada – Nadleśnictwo Wyszków (13)
 6. Hubert Pawelec – Nadleśnictwo Ostrołęka (13)
 7. Marian Dygul – Nadleśnictwo Ciechanów (15)
 8. Andrzej Michalik – Nadleśnictwo Pułtusk (10)
 9. Dariusz Szczawiński – Nadleśnictwo Lidzbark (10)
 10. Tomasz Józwiak – Nadleśnictwo Płońsk (17)
 11. Danuta Szydlik – Nadleśnictwo Przasnysz (25)
 12. Rafał Wojtkowski – Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka (9)

 

Walne zebranie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę nr 4 o wyborze Delegatów na Zjazd Krajowy PTL:

 

 1. Danuta Szydlik
 2. Elżbieta Błaszczak
 3. Tomasz Józwiak
 4. Marian Dygul
 5. Adam Łada
 6. Hubert Pawelec

 

Przewodniczący zebrania Grzegorz Tarkowski zaprosił do dyskusji. Jako pierwszy głos zabrał Zygmunt Pawłowski przytaczając historyczne wydarzenia Polskiego Towarzystwa Leśnego. Wspomniał o cennej współpracy z trzema najstarszymi uczelniami rolniczymi w Polsce.

Przewodniczący zebrania Grzegorz Tarkowski zachęcał do dalszej dyskusji, wobec brakujących zgłoszeń zamknął walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

 

Po zebraniu sprawozdawczo – wyborczym odbyła się konferencja pt.: „Wybrane projekty rozwojowe Lasów Państwowych”. Temat przedstawił Pan Mariusz Błasiak Naczelnik Wydziału ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych z DGLP w Warszawie, omawiając następujące projekty rozwojowe wdrażane w Lasach Państwowych:

      - Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie LP w latach 2017-2022,

- Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce,

      - Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe,

- Rozwój łączności w Lasach Państwowych – modernizacja sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej

- Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP,

- Centrum szkolenia strzeleckiego Lasów Państwowych im. Jana Wendy w Plaskoszu k. Tucholi,

      - Leśne Gospodarstwa Węglowe,

  - Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów i dla bezpieczeństwa energetycznego państwa,     

  - OZE podstawą zaopatrzenia w energię elektryczną budynków i środków transportu Lasów Państwowych,

- Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach),

    - Polskie Domy Drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą,

    - Zdrowa żywność z Polskich Lasów,

    - Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji.

Po referacie Pana Mariusza Błasiak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk Tomasz Józwiak przedstawił koncepcje budowy nowej siedziby nadleśnictwa.

 

         

 

Protokółowała:

       Justyna Franczuk

       Nadleśnictwo PłońskGaleria zdjęć z zebrania sprawozdawczo - wyborczego Autor zdjęć: Mariusz Rostkowski

         


                  Sprawozdanie z działalności PTL Oddziału Ciechanowsko - Ostrołęckiego

 

SPRAWOZDANIE

z działalności Polskiego Towarzystwa Leśnego

 Oddziału Ciechanowsko - Ostrołęckiego

za okres od 19 marca 2014 r. do 9 marca 2018 r.


               Oddział Ciechanowsko - Ostrołęcki powołano w 1978 roku. Na terenie Oddziału działa 11 kół terenowych w nadleśnictwach: Ciechanów, Dwukoły, Lidzbark, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Myszyniec, Parciaki, Płońsk, Przasnysz, Pułtusk, i Wyszków. Członkami naszego oddziału są głównie pracownicy terenowi nadleśnictw: nadleśniczowie (wszystkich nadleśnictw), zastępcy, inżynierowie nadzoru, specjaliści, leśniczowie oraz podleśniczowie. W skład Oddziału PTL Ciechanowsko – Ostrołęckiego wchodzi również trzech członków niezrzeszonych  w kołach nadleśnictw: Pan Jan Jabłoński, Pan Tomasz Węgrzynowski, Pan Andrzej Barc. Liczba członków w ostatnim okresie wzrosła. Na początku okresu sprawozdawczego było nas w Oddziale 165 osób, w tym pracujących 154, emerytów 11, kobiet 24, a na koniec 2017 r. było 202 osoby, w tym pracujących 192, emerytów 10, kobiet 32.

Oddział Ciechanowsko- Ostrołęcki PTL nie prowadzi własnej kasy, zebrane składki przekazywane są bezpośrednio do Zarządu Głównego przez Nadleśnictwa i członków PTL nie zatrudnionych w Lasach Państwowych. Koszty organizowanych konferencji pokrywane są przez Zarząd Główny PTL i współfinansowane przez poszczególne nadleśnictwa.

Dnia 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana siedziby naszego oddziału PTL. Obecnie mieści się w siedzibie Nadleśnictwa Przasnysz pod adresem:

Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Ciechanowsko-Ostrołęcki

06 – 300 Przasnysz, ul. Zawodzie 4

Od stycznia 2017 prowadzimy stronę internetową Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Ciechanowsko-Ostrołęckiego. Na stronie umieszczane są informacje z konferencji  oraz działalności poszczególnych kół przy nadleśnictwach.

Zachęcamy członków Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddziału Ciechanowsko-Ostrołęckiego do współtworzenia działu "Aktualności".

Ostatnie walne zebranie sprawozdawco – wyborcze Oddziału odbyło się w dniu 19.03.2014 r. Wówczas dokonano wyboru władz Zarządu w następującym składzie:

 

 1. Przewodniczący  – Stanisław Czarzasty
 2. Zastępca przewodniczącego – Grzegorz Ślązak
 3. Skarbnik – Tomasz Stepnowski
 4. Sekretarz –  Marian Dygul
 5. Członek prezydium – Zdzisław Gadomski
 6. Członek prezydium – Roman Jankowski
 7. Członek zarządu – Mirosław Goździewski
 8. Członek zarządu – Tomasz Węgrzynowski
 9. Członek zarządu – Marian Firer
 10. Członek zarządu – Sławomir Grenadier
 11. Członek zarządu – Dariusz Szczawiński
 12. Członek zarządu – Jan Gadziński

 

Komisja Rewizyjna w następującym składzie:

 1. Przewodniczący – Grzegorz Tarkowski
 2. Zastępca – Mariusz Orzechowski
 3. Członek – Danuta Szydlik

 

W okresie sprawozdawczym organizowaliśmy konferencje terenowe, przeciętnie dwie w roku. Tematy konferencji były wysuwane przez Zarząd Oddziału oraz przez poszczególnych członków w czasie różnych spotkań.

 

2014 rok:

            W 2014 r. Odział Ciechanowsko-Ostrołęcki PTL zorganizował trzy konferencje terenowe.

            W dniu 19 marca 2014 roku w Nadleśnictwie Przasnysz odbyła się konferencja PTL połączona z Walnym Zebraniem Sprawozdawczo - Wyborczym. Podczas zebrania dokonano wyboru nowych władz Oddziału na kolejną kadencję. Swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Zarządu Głównego PTL  prof. dr hab. Andrzej Grzywacz. 

W trakcie zebrania uhonorowano ustępującego wieloletniego Przewodniczącego Oddziału, Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Leśnego mgr inż. Zygmunta Pawłowskiego.

             Następna konferencja terenowa PTL miała miejsce w Nadleśnictwie Lidzbark -  25 czerwca 2014 roku. Konferencja odbyła się na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny „Konopaty”. Podczas konferencji zaprezentowano następujące referaty:  „Liczebność zwierzyny w lasach Napiwodzko – Ramuckich i jej znaczenie w odniesieniu do wieloletnich planów hodowlanych„ oraz „Polskie łowiectwo na tle rozwiązań europejskich„ - autorstwa dr hab. Jakuba Borkowskiego Kierownika Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie. Dało to początek współpracy naszego Oddziału PTL z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim.

            Kolejna konferencja terenowa PTL odbyła się 12 grudnia 2014 roku w Nadleśnictwie Ciechanów. Podczas konferencji prof. dr hab. Janusz Kocel wygłosił referat pt.: "Kategoryzacja jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych". Referat spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników konferencji.

 

2015 rok:

            W 2015 r. Odział Ciechanowsko-Ostrołęcki PTL zorganizował dwie konferencje.

            W dniu 3 lipca 2015 roku w Nadleśnictwie Pułtusk odbyła się konferencja terenowa PTL. Podczas konferencji zostały zaprezentowane dwa tematy: „Nowoczesny system wykrywania i lokalizacji pożarów na terenie Nadleśnictwa  Pułtusk” oraz „Postępowanie na terenach klęskowych (tereny podtapiane położone nad rzeką Narew)”. Obydwa tematy przedstawił zebranym zastępca nadleśniczego Kol. Tomasz Baranowski. Na obie prezentacje  złożyły się część kameralna  oraz część terenowa.

            Druga konferencja odbyła się w Nadleśnictwie Przasnysz - 16 grudnia  2015 roku z udziałem przedstawicieli wszystkich kół terenowych. Podczas konferencji został wygłoszony referat przez dr inż. Jan Łukaszewicza sekretarza Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego - „Ochrona Przyrody a Gospodarka Leśna”.  

 

2016 rok:

            W 2016 r. Odział Ciechanowsko-Ostrołęcki PTL zorganizował jedną konferencje terenową.

Konferencja z udziałem przedstawicieli wszystkich kół odbyła się  28 czerwca 2016 roku na terenie Nadleśnictwa Dwukoły. Tematem konferencji  było przedstawienie wyników pracy badawczej: „Dolne warstwy dębów (Quercus robur L.,Q. petrea Liebl) w drzewostanach sosnowych w północno-wschodniej Polsce – występowanie, wzrost, rozwój i gospodarcze wykorzystanie”. Referat został zaprezentowany przez dr hab. Rafała Palucha - Kierownika Zakładu Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 

2017 rok:

            W 2017 r. Odział Ciechanowsko-Ostrołęcki PTL zorganizował dwie konferencje terenowe.

     W dniu 24 marca 2017 r. odbyła się Konferencja Ciechanowsko - Ostrołęckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego na terenie Nadleśnictwa Myszyniec w której uczestniczyło 64 osoby. Konferencja była poświęcona „Zagospodarowaniu wielkoobszarowych pożarzysk leśnych". Referaty dotyczące metodyki prowadzonych badań oraz charakterystyki uzyskanych wyników na pożarzyskach wielkoobszarowych wygłoszone zostały przez: dr hab. Zbigniewa Borowskiego (IBL -Zakład Ekologii Lasu), dr inż. Wojciecha Gil (IBL -Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych), dr hab. Ryszarda Szczygieł (IBL - Laboratorium Ochrony przeciwpożarowej Lasu).

Spotkaniu towarzyszyła dyskusja, podczas której uczestnicy (zarówno przedstawiciele świata nauki z IBL, jak i  leśnicy-praktycy) starali się odpowiedzieć na pytania m.in. dotyczące przywrócenia ekosystemu leśnego i różnorodności gatunkowej drzew na dużej powierzchni popożarowej w pierwszym pokoleniu po klęsce.  Od największego, w Nadleśnictwie Myszyniec, ale też w tym regionie kraju pożaru minęły już prawie trzy lata.  Dziś, ciągle jeszcze około 100 - hektarowej „wyrwy" w drzewostanie nie sposób nie zauważyć – przypomina o tym, co stało się wiosną 2014 roku. Ekosystem uległ całkowitemu zniszczeniu. Musiał minąć czas, aby zaczęło wracać tu życie. Potrzeba było dwóch, trzech lat by gleba mogła się zregenerować. Dziś, na pogorzelisko znowu wraca las.

Uczestnicy konferencji PTL czynnie włączyli się w akcję przywracania lasu na pożarzysku. Sadzenie zainaugurowali Pani Małgorzata Błyskun - z-ca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Olsztynie oraz Pan Dariusz Szczawiński – nadleśniczy Nadleśnictwa Lidzbark. Wszyscy, niezależnie od instytucji czy też pełnionego stanowiska chcieli zostawić „cząstkę siebie" na obszarze zniszczonym przez pożar. Zapewne dzieło ich pracy pozostanie na długie lata i będzie cieszyło kolejne pokolenia.

     Kolejna konferencja terenowa odbyła się 27 czerwca 2017 r. w Nadleśnictwie Parciaki pt.: „Zasady prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach Natura 2000”.  W trakcie spotkania Przewodniczący przedstawił tematy poruszane podczas posiedzenia Zarządu Głównego  PTL w dniu 21 czerwca 2017 r.

W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:

- „Charakterystyka wybranych siedlisk leśnych i nieleśnych z zał. II DS i zasady gospodarowania w nich” - prof. dr hab. Czesław Hołdyński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

- „Wykorzystanie nowoczesnych metod biologii molekularnej w planowaniu aktywnej ochrony sasanki otwartej Pulsatilla patens” - dr hab. Monika Szczecińska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

- „Znaczenie obszaru specjalnej ochrony ptaków - Dolina Omulwi i Płodownicy dla ochrony ptaków” - dr Andrzej Górski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

W części terenowej zaprezentowano siedlisko naturowe „Zachodniokurpiowskie bory sasankowe” oraz praktyczne działania związane z zachowaniem sasanki otwartej Pulsaltila patens. W konferencji wzięło udział 59 osób.

 

     W dniu 25 maja 2017 r. na terenie Nadleśnictwa Lidzbark odbyła się konferencja zorganizowana przez Olsztyński Oddział PTL i koło PTL przy Nadleśnictwie Lidzbark pod tytułem „Rekultywacja gruntów po przemysłowym wydobyciu kruszyw jako impuls kierunkowy w sukcesji naturalnej”. W spotkaniu uczestniczyło 13 członków z kół naszego oddziału z nadleśnictw: Dwukoły, Przasnysz, Ostrołęka i Myszyniec. Referat tytułowy wygłosił Pan Andrzej Sobania, pracownik RDLP w Olsztynie. Szczególny nacisk referatu kładziony był na prawne podstawy rekultywacji, ze wskazaniem problemów związanych z niespójnością prawa w tym aspekcie w odniesieniu do realnych problemów technicznych jak i prawnych związanych z wykonaniem oraz nadzorem nad rekultywacją. Kolejny referat wygłosił Pan Andrzej Wyrzykowski wieloletni pracownik przedsiębiorstwa Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych. Referat był uzupełnieniem referatu tytułowego widzianym oczyma inwestora. Po zakończeniu części kameralnej przemieszczono się na teren zrekultywowany po byłej kopalni odkrywkowej na terenie Leśnictwa Grzybiny. Przedstawiono tam historię powstania rekultywowanego zwałowiska, oraz podjęte środki techniczne.

 

            We wszystkich naszych konferencjach uczestniczył Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Leśnego Pan Zygmunt Pawłowski.

 

W okresie sprawozdawczym złotą i srebrną odznakę otrzymało 24 członków naszego Oddziału,  w tym przyznano 11 złotych odznak.

Członkowie Oddziału Ciechanowsko - Ostrołęckiego PTL uhonorowani Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

2014 rok :

Krzysztof Świętojański – Nadleśnictwo Ostrołęka

Tomasz Józwiak – Nadleśnictwo Płońsk

2015 rok:

Maria Krakowiak – Nadleśnictwo Myszyniec

Andrzej Barc – Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

2016 rok:

Jaromir Skrzypecki – Nadleśnictwo Dwukoły

Dariusz Szczawiński – Nadleśnictwo Lidzbark

2017 rok:

Tomasz Dróżdż – Nadleśnictwo Ciechanów

Tomasz Stepnowski – Nadleśnictwo Lidzbark

Tomasz Dziewulski – Nadleśnictwo Płońsk

Elżbieta Mileszczuk – Nadleśnictwo Pułtusk

Danuta Skoczeń – Nadleśnictwo Pułtusk

 

Członkowie Oddziału Ciechanowsko - Ostrołęckiego PTL uhonorowani Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Leśnego:

2014 rok :

Michał Ostrowski – Nadleśnictwo Lidzbark

Adam Mariański – Nadleśnictwo Wyszków

2015 rok:

Michał Budnicki – koło przy Nadleśnictwie Przasnysz

Tomasz Baranowski - Nadleśnictwo Pułtusk

2016 rok:

Dariusz Świercz – Nadleśnictwo Płońsk

Adam Łada – Nadleśnictwo Wyszków

2017 rok:

Cezary Sobotka – Nadleśnictwo Dwukoły

Jerzy Groblewski – Nadleśnictwo Lidzbark

Andrzej Kosiński – Nadleśnictwo Myszyniec

Henryk Parzych – Nadleśnictwo Myszyniec

Andrzej Zabielski – Nadleśnictwo Ostrołęka

Paweł Zdzioch – Nadleśnictwo Parciaki

Zdzisław Bojarski – Nadleśnictwo Parciaki

 

W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery Krajowe Zjazdy Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego:

- 114 Zjazd Delegatów Oddziałów oraz sesja naukowa na temat „Perspektywy rozwoju techniki leśnej” odbyły się w dniach 3 – 5 września 2014 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Z naszego Oddziału w Zjeździe wzięło udział 5 delegatów oraz 1 członek jako uczestnik Zjazdu. 

- 115 Zjazd Delegatów Oddziałów oraz sesja naukowa z tematyką „Znaczenie lasów w obronności kraju. Udział leśników w obronie ojczyzny” odbyły się w dniach 25 – 27 czerwca 2015 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Z naszego Oddziału w Zjeździe wzięło udział 5 delegatów oraz 1 członek jako uczestnik Zjazdu.    

- 116 Zjazd Delegatów Oddziałów oraz sesja naukowa z tematyką „Komunikacja społeczna w leśnictwie” odbyły się w dniach 7 – 9 września 2016 r. w Cetniewie koło Władysławowa na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Z naszego Oddziału w Zjeździe wzięło udział 5 delegatów oraz 7 członków jako uczestnicy Zjazdu. 

- 117 Zjazd Delegatów Oddziałów oraz sesja naukowa z tematyką „Gospodarka i ochrona przyrody w lasach w oczekiwaniach społecznych” odbyły się w dniach 5 – 8 września 2017 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Z naszego Oddziału w Zjeździe wzięło udział 5 delegatów oraz 11 członków jako uczestnicy Zjazdu.   

Członkowie Oddziału Ciechanowsko - Ostrołęckiego Polskiego Towarzystwa Leśnego w okresie sprawozdawczym uczestniczyli ponadto w wielu innych przedsięwzięciach związanych z realizacją celów statutowych Towarzystwa, a w szczególności z działalnością edukacyjną i leśną społeczeństwa, a także upowszechniali tradycję i kulturę leśną oraz reprezentowali środowisko leśników  w społeczeństwie.

 

                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Oddziału

                                                                                                                                                                                     Ciechanowsko – Ostrołęckiego PTL

                                                                                                                                                                                                  Stanisław Czarzasty