Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Oddziału Ciechanowsko- Ostrołęckiego PTL (2018 - 2022):

 1. Przewodniczący: Stanisław Czarzasty
 2. Zastępca przewodniczącego: Tomasz Józwiak
 3. Sekretarz: Marian Dygul
 4. Skarbnik: Dariusz Szczawiński
 5. Członek Zarządu: Tomasz Baranowski
 6. Członek Zarządu: Adam Łada
 7. Członek Zarządu: Elżbieta Błaszczak
 8. Członek Zarządu: Hubert Pawelec
 9. Członek Zarządu: Rafał Wojtkowski
 10. Członek Zarządu: Jacek Folborski
 11. Członek Zarządu: Szymon Kępczyński
 12. Członek Zarządu: Danuta Szydlik


Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. O wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.


Komisja rewizyjna Oddziału  Ciechanowsko- Ostrołęckiego PTL  (2018 - 2022):
 
 1. Przewodniczący: Grzegorz Tarkowski
 2. Zastępca przewodniczącego: Arkadiusz Wiciński
 3. Członek: Krzysztof Rylski


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.